Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 de milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. en ook namens het waterschap Scheldestromen. Daarmee is alle milieukennis gebundeld in een milieu-loket voor heel Zeeland. En dat milieu-loket is nu aangesloten op Inspectieview Milieu.

De politie, een aantal waterschappen, een veiligheidsregio en diverse omgevingsdiensten hebben op 5 november ervoor getekend zich aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Rijksinspecties, milieumeldpunten, het Openbaar Ministerie en andere omgevingsdiensten tekenden er in 2013 en 2014 al voor.
Op 5 november was de derde tekensessie en trokken de ondertekenaars naar het Museum voor Communicatie in Den Haag, om hun handtekening te zetten.

Na de startbijeenkomst van 19 februari hebben nu inmiddels 23 omgevingsdiensten het asbestprotocol dat de uitwisseling van ernstige overtredingen tussen de toezichthoudende organisaties regelt, getekend. Dat nog niet alle omgevingsdiensten kunnen tekenen komt doordat een deel van de gemeenten de asbesttaken nog niet aan hun omgevingsdiensten hebben overgedragen. Omgevingsdiensten controleren, in opdracht van gemeenten en provincies, of asbestverwijderingsbedrijven de regels die betrekking het op de veiligheid voor de leefomgeving en burgers, voldoende worden nageleefd. Ook zijn ze vaak ondersteunend bij calamiteiten en als piketdienst, buiten kantooruren.

De Tweede Kamer heeft op 22 september ingestemd met de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), door het aannemen van het wetsvoorstel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In deze wijziging op de Wabo wordt het oprichten van een landsdekkend systeem van (nu nog 29) omgevingsdiensten geregeld voor de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken van de provincies en gemeenten. Verder wordt in de wet geregeld dat milieuhandhavende instanties hun inspectiegegevens moeten delen. Er wordt dus een wettelijke grondslag voor Inspectieview Milieu in deze wet gelegd. In de eronder hangende AMvB wordt vervolgens gefaseerd geregeld dat aan die verplichting kan worden voldaan door aan te sluiten op Inspectieview Milieu.

Van 8-10 september stroomde de Politieacademie in Apeldoorn vol met deelnemers aan de week van de BOA. Vele organisaties deden mee aan de organisatie ervan. Want er zijn ook vele organisaties, wel 1.100, die Buitengewoon Opsporingsambtenaren in hun midden hebben. Er zijn zo’n 30.000 BOA’s in Nederland. Het gaat dan om boswachters, parkeerwachten, jachtopzieners, douanebeambten, conducteurs, milieuopsporingsambtenaren, sociale rechercheurs enzovoorts. Zij hebben tot taak om bij te dragen aan de leefbaarheid en de veiligheid in de stad en op het platteland.

De afgelopen maanden zijn diverse milieuhandhavende organisaties aangesloten op Inspectieview Milieu:  na de NVWA, ILT en ISZW,  Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de  DCMR/ Milieudienst Rijnmond, volgden al snel Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant. En via de ILT is ook het milieumeldpunt EVOA als bron aangesloten. De eerste gebruikende inspecteurs zitten vooral binnen die Omgevingsdiensten en de ILT. Deze voorlopers helpen de kinderziektes uit het systeem te halen. Het valt nu eenmaal niet mee om een variëteit van applicaties bij de verschillende organisaties op elkaar te laten aansluiten, ondanks afgesproken standaarden. En het aansluitproces gaat door. Inmiddels hebben 27 organisaties een intentieverklaring of een aansluitovereenkomst getekend voor aansluiting op Inspectieview Milieu.

Ook de aansluiting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) op Inspectieview Milieu is nu een feit! Op 20 november 2014 tekende directeur ODZOB Hendrik Noppen de aansluitovereenkomst. En net als bij de Omgevingsdienst Midden-Holland is het aansluitproces zeer vlot verlopen. Duidelijke afspraken en een goede samenwerking hebben geleid tot een doorlooptijd van slechts 7 weken. Het aansluitproces verloopt dus steeds vlotter.

09-04-2015 ODMH live
Tijdens de ondertekensessie van 20 november 2014 heeft André Mutter, directeur van Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) getekend voor de aansluiting op Inspectieview Milieu. In 3 maanden tijd is vervolgens de ODMH aangesloten op Inspectieview Milieu en zijn hun inspectiegegevens toegankelijk via het systeem. Dit betekent ook dat inspecteurs van ODMH nu snel en direct toegang hebben tot de inspectiegegevens van o.a. de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(NVWA) en ook de EVOA meldingen. Hiermee kunnen de toezichthouders van deze instanties hun werk nog beter uitvoeren.

Op 19 februari tekenen directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol. Met die ondertekening verbinden zij zich aan  een aantal minimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, die het protocol ook ondertekenen, snel en effectief ernstige overtredingen van asbestregels te constateren en te kunnen sanctioneren. En dat blijkt nog steeds heel erg nodig.

Op 15 januari was het zover. Het interbestuurlijke Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving, kortweg PIM, haalt de finish en haar resultaat in de vorm van Inspectieview Milieu is in productie. Titia van Leeuwen, programmamanager PIM, droeg op die dag het Inspectieview Milieu - stokje over aan ILT in de persoon van Roeland Nieuweboer, directeur Afval, Industrie en Bedrijven,

Vlak voor de kerst is Inspectieview Milieu daadwerkelijk in productie gegaan. De eerste vijf organisaties die vorig jaar in november 2013 de Aansluitovereenkomst op Inspectieview Milieu hebben ondertekend kunnen nu daadwerkelijk informatie digitaal met elkaar uitwisselen. 

Op 18 december is uiteindelijk de beantwoording van de Kamervragen over het wetsvoorstel Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH) naar de tweede kamer gestuurd. In het wetsvoorstel wordt de verplichting geregeld voor omgevingsdiensten om inspectiegegevens die vallen onder het basistakenpakket. 

PIM heeft de specificaties van de asbestcontrolelijsten geactualiseerd. De onderlinge informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende instanties en certificerende instellingen kunnen met de nieuwe specificaties beter en gemakkelijker op elkaar afgestemd worden.

Met het tot leven komen van Inspectieview Milieu, houdt PIM straks op te bestaan, waarbij alle taken structureel belegd zijn bij staande organisaties. Maar wat betekent deze overgang in de praktijk. Wat heeft een handhavende instantie aan aansluiten op Inspectieview Milieu.

Donderdag 20 november jl. ondertekenden directeur Ronald Visser - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Inspecteur Generaal Jenny Thunnissen - Inspectie Leefomgeving en Transport de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In deze overeenkomst geven beide organisaties aan welke diensten ze aan elkaar gaan leveren bij de digitale informatie-uitwisseling met Inspectieview Milieu. 

Donderdag 20 november jl., tekenden 22 milieuhandhavende organisaties en milieumeldpunten de Overeenkomst of Intentieverklaring voor aansluiting op Inspectieview Milieu: het digitale informatie-uitwisselingsysteem voor het milieu, ontwikkeld door het Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM).

PIM heeft een korte animatie film gemaakt over Inspectieview Milieu: het landelijk digitale uitwisselingssysteem van toezichtinformatie. In slechts 2 minuten wordt op een toegankelijke wijze de werking en de noodzaak van het systeem uitgelegd. Inspectieview Milieu ondersteunt de toezichthouders bij een meer gerichte en efficiënte handhaving.

PIM heeft samen met certificerende instellingen een informatie-uitwisselingsprotocol asbest opgesteld. Met dit protocol weten (toezichthouders van) Omgevingsdiensten nu binnen 6 weken of de door hen opgelegde afwijking aan een bedrijf of persoon als sanctie overeind blijft. Voorheen kon dat soms maanden duren.

De inrichting van de aansluit- voorziening van ISZW, NVWA en OZHZ is succesvol afgerond. De organisaties kunnen nu hun eigen bronnen eenvoudig aansluiten op de Inspectieview Milieu Enkelvoudig en de Bulkvoorziening. Zij kunnen zo daadwerkelijk informatie digitaal met elkaar gaan uitwisselen. De ILT en DCMR zullen snel volgen. Alle vijf hebben vorig jaar – op 20 november 2013 – de Aansluitovereenkomst op Inspectieview Milieu ondertekend. Daarna volgde een intensieve inrichtingsperiode.

Handhaving is een ondergewaardeerd proces, waarin bestuurders zouden moeten investeren zodat het niet in de golven van korte termijn-denken ten onder gaat. Dat betoogde prof.mr.drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels, staatsraad en hoogleraar bestuursrecht (in het bijzonder handhavingsrecht) in zijn inleiding tijdens de PIM-bijeenkomst op 8 oktober jl.

Provincies moeten het bevoegd gezag worden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO-bedrijven. Nu vallen de meeste van deze bedrijven onder de verantwoordelijkheid van de provincie en een deel onder die van de gemeente. Dat zorgt voor onduidelijkheid.

Op 2 juli 2014 is de PIM berichtspecificatie StUF-RIHa toegevoegd aan het StUF-testplatform, een online testomgeving voor gestandaardiseerd berichtenverkeer die wordt aangeboden door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING.

PIM heeft een verkenning voor de afvalketen uitgevoerd. Een van de conclusies uit de verkenning is dat via IvM ook informatie over de vergunningen kan worden gedeeld. Voor het afvalstoffentoezicht zou deze informatie uitgebreider en beter geordend moeten worden zodat Eural-codes, verwerkingsmethodes en capaciteiten na te zoeken zijn.

Het begin van een traditie? Net als in 2013 zullen ook dit jaar op 20 november een aantal organisaties de aansluitovereenkomst op Inspectieview Milieu ondertekenen. En het zullen er dit keer een hele serie zijn. Titia van Leeuwen, programmamanager PIM: "In de afgelopen periode hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de omgevingsdiensten, de milieumeldpunten en de politie. Ook zijn we in gesprek met de veiligheidsregio's en de waterschappen.

Het in maart 2012 door KING, samenwerkingsverbanden, gebruikersverenigingen en ICT-leveranciers afgesloten convenant, is uitgebreid met een drietal nieuwe addenda: de koppeling tussen Wabo en BAG; Toezicht en Handhaven services; en standaarden voor de decentralisaties in het sociaal domein.

Toezichthouders hebben hun handen vol aan het interpreteren van de complexe milieuwetgeving. Het verwerken van deze wetgeving in systemen gebeurt in elke organisatie anders, wat veel inspanning en geld kost en het moeilijk maakt om informatie te delen. Het ‘terugvertalen’ van handhavingsinformatie naar wetgeving en beleid schiet er vaak bij in, terwijl de handhaving en het landelijke milieubeleid daar baat bij zouden hebben. Standaardisatie kan daar verandering in brengen.

Gemeenten zijn belast met ruim 275 handhavingstaken. De betreffende informatie is verdeeld over verschillende afdelingen en systemen. De informatie-uitwisseling tussen deze afdelingen en systemen laat te wensen over. PIM heeft in het voorjaar van 2014 van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING het verzoek gekregen om de PIM uitwisseling standaarden toepasbaar te maken voor gebruik binnen gemeenten waardoor de informatie gemakkelijker tussen de systemen uitgewisseld kan worden.

Medewerkers van het PIM-team doen naast hun werk voor Inspectieview Milieu nog meer dingen die de moeite waard zijn. Zo publiceerde Willem Sloots, de projectleider Juridisch spoor, onlangs een artikel met de lange maar alleszeggende titel: Vaststelling besluiten, bekendmakingen en elektronisch vastgesteld of vastgelegd? Wat geldt wanneer ?

Met het gebruik van informatie uit de basisregistraties neemt de kwaliteit van het werkt toe, wordt de uitwisselbaarheid van informatie tussen ketenpartners vergroot en neemt de efficiency van de organisatie toe. Om de omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van de basisregistraties is besloten om in samenwerking met een aantal omgevingsdiensten een handreiking op te stellen.

Onder toezichthouders in de bodemketen is behoefte aan extra instrumenten op Inspectieview Milieu waardoor bodeminformatie gemakkelijker beschikbaar komt. Dat blijkt uit een verkenning dat PIM onlangs heeft uitgevoerd aan de hand van interviews en workshops met betrokken toezichthouders.

PIM heeft samen met ketenpartners specificaties opgesteld waaraan de Digitale Controlelijsten Asbest moeten voldoen. Software leveranciers hebben op basis van die specificaties hun producten voor (mobiel) toezicht aangepast. Zo zijn de controlepunten waarop de toezichthouder bedrijven toetsten nu overal gelijk. Ook kan er een uniform rapport worden opgesteld. Dat voorkomt dat er een ongelijk speelveld is voor de onder toezichtstaanden.

PIM heeft samen met toezichthouders specificaties gemaakt voor digitale controlelijsten op vuurwerkevenementen, zoals bijvoorbeeld Koningsdag. De specificaties zijn op landelijk niveau vastgesteld.

Momenteel werken 21 van de 28 Omgevingsdiensten met Inspectie Alert Asbest (IAA). Met IAA weten inspecteurs waar bedrijven met een verhoogd risicoprofiel in de komende week asbestsaneringen zullen uitvoeren. Door deze te koppelen aan de wettelijke verplichte ‘melding start werkzaamheden' (2 dagen voorafgaand) wordt een wekelijkse alert verzonden naar toezichthouders. Hierdoor kan de beschikbare toezichtcapaciteit effectiever worden ingezet

De rijksinspecties spreken in het Werkprogramma samenwerkende rijksinspecties 2014 hun ambities voor de komende periode uit. Zij intensiveren de samenwerking in de domeinen waar meerdere rijksinspecties toezicht houden. Ook willen de rijksinspecties hun signalerende en agenderende functie vergroten, het toezichtvak verder professionaliseren en hun bedrijfsvoering optimaliseren.

Dezer dagen is het wetsvoorstel tot verbetering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving in de milieusector – kortweg wetsvoorstel VTH – bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het 'in procedure gebracht'. Als de wet wordt aangenomen verandert er het nodige in de VTH-procedures. Een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten is dan gelegd. 

Dat blijkt uit de Impactanalyse die Verdonck, Klooster & Associates (VKA) in opdracht van PIM heeft uitgevoerd. Doel van de impactanalyse was het vergelijken van de huidige insteek (de door PIM centraal ontwikkelde aansluitvoorziening) en twee mogelijke varianten. En wat de gevolgen van een wijziging zijn voor het programma. 

Wie beheert Inspectieview Milieu als PIM eind 2014 stopt? Die vraag speelde ook bij het project Inspectieview Binnenvaart. Maar ook voor Inspectieview Bedrijven werd naar een definitieve oplossing gezocht. Daarom heeft de directie ILT aan de Inspectieraad voorgesteld om bij de ILT een Stelselteam in te richten dat het Stelsel van Inspectieviews gaat beheren. Begin 2014 heeft de Inspectieraad daarmee ingestemd.

Over het uitwisselen van digitale informatie tussen verschillende handhavende instanties bestaan veel vragen. Wat is juridisch wel en niet mogelijk. PIM geeft antwoord.

In 2014 willen alle bevoegde overheden en handhavinginstanties in Nederland een uniforme handhavingstrategie hanteren, om passend te interveniëren bij tijdens toezicht gedane bevindingen. Met de Landelijke Handhavingstrategie worden beoordelingen van inspecteurs gelijkgetrokken. Verder verbindt de Landelijke Handhavingstrategie het bestuurs- en strafrecht met elkaar.

Als het de bedoeling is dat iedereen in 2017 vooral digitaal met de overheid communiceert, zoals de regering wil, dan moet dat geen kwestie van verplichten zijn, maar van verleiden. Dat zei minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst op het iBestuur-congres in Den Bosch.

Dat is waar het volgens Francois Vis en Floo Binnendijk bij Modern Toezicht vooral om gaat. Toezichthouders en inspectiediensten wisselen onderling meer digitale informatie uit  zodat er een breder beeld ontstaat over hoe organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving. Toezichthouders moeten daarin samen optrekken.

Ondernemers houden zich beter aan de milieuregels als deze vooraf zijn toegelicht. Maar is dat dan de taak van een toezichthouder? "Tja, ik ben pragmatisch. Als iets werkt, dan doe ik het." aldus Koen Delen van de gemeente Nijmegen.

Alle toezichthouders van bedrijven die op grote schaal te maken hebben met gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven) hanteren eenzelfde handhavingsstrategie wanneer zij interveniëren bij tijdens toezicht gedane bevindingen. De uniforme BRZO-handhavingsstrategie werd 11 december door het IPO, namens alle toezichthouders, aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM, PvdA). 

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) is op stoom; de eerste vijf partijen gaan aansluiten op Inspectieview Milieu (IvM). Intensief ‘zendingswerk' is voor PIM het komende jaar het devies.

Voor een efficiëntere en effectievere milieuhandhaving is het noodzakelijk om digitale informatie tussen de handhavende instanties met elkaar te delen. In juli 2008 concludeerde de commissie Mans dit al in haar rapport ‘De tijd is rijp'. Nu is het dan zover. Woensdag 20 november zijn de eerste ‘Aansluitovereenkomsten' op Inspectieview Milieu ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor een schonere en veiligere leefomgeving.

Gezamenlijk gebruik van één voorziening vergt op basaal niveau ook een aantal algemene afspraken of spelregels. PIM heeft een informatieprotocol opgesteld waar in algemene termen is vastgelegd, hoe partijen met elkaar en met elkaars gegevens omgaan bij gebruik van Inspectieview Milieu. Anders gezegd: welke gezamenlijke keuzes partijen maken binnen de grenzen van het Juridisch Kader.

De pilot met de digitale controlelijsten vuurwerkopslag loopt voorspoedig. Inmiddels zijn meer dan tien omgevingsdiensten hiermee aan de slag gegaan. Door de controlelijsten te uniformeren en als digitaal formulier aan te bieden kan het toezicht op een eenduidige en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

De Inspectieraad presenteerde  5 november twee bijzondere publicaties: Het Begrippenkader en De Interventie. In Het Begrippenkader rijksinspecties brengen auteurs Rob Velders en Meindert Brunia een aantal begrippen en methodieken bij elkaar dat een essentiële rol speelt in onze hedendaagse toezichtpraktijk.

Vanaf eind 2012 is binnen het toezicht op de asbestketen in drie pilots gewerkt met de instrumenten Inspectie Alert Asbest en Uniforme Controlelijsten Asbest. Bij de evaluaties van de pilots is gebleken dat de instrumenten waardevol zijn en dat er behoefte is aan brede landelijke inzet. De verzamelde verbeterpunten zijn verwerkt in versie 2.0 van beide instrumenten, die medio oktober zijn opgeleverd.

 De voorzieningen Inspectieview Milieu, de Aansluitvoorziening en Inspectieview Milieu bulk worden hoog gewaardeerd door SQS Nederland. PIM feliciteert het ontwikkelteam van ICTU, die deze voorzieningen in opdracht van PIM ontwikkelde, van harte met deze mooie prestatie.

Op 2 oktober werden de PIM berichtstandaarden geaccepteerd door de Regiegroep gemeentelijke berichtenstandaarden en informatiemodellen. In deze Regiegroep participeren overheden (gemeenten en landelijke voorzieningen) en systeemleveranciers die zich bezig houden met standaardisatie van berichtuitwisseling tussen en binnen overheden.

Onlangs heeft ISZW het startschot gegeven voor het project 'Datakwaliteit', dat voorziet in het 'proefdraaien' met Inspectieview bedrijven bulk door informatie-analisten van ISZW, NVWA, ILT en het Agentschap Telecom.

Hoe kan je als Regionale Uitvoeringsdienst aansluiten op de basisregistraties en zo je informatiehuishouding verder ontwikkelen? Daarvoor stelt een aantal partijen een implementatie handreiking op. De startbijeenkomst daarvoor was begin september.

Op 18 september 2013 organiseerde de Inspectieraad een bijeenkomst voor de Rijksinspecties waarin het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa) centraal stond. RIHa is een informatiemodel dat kan dienen als gemeenschappelijke taal voor de Inspecties, waardoor samenwerken eenvoudiger wordt. 

PIM werkt met de betrokken overheden aan het verbeteren van het vuurwerkketentoezicht.  Eén van de instrumenten die zij ontwikkeld hebben, zijn de specificaties voor gestandaardiseerde digitale controlelijsten voor vuurwerk. Het gaat daarbij om de opslag van consumentenvuurwerk.

Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) heeft Inspectieview Milieu Bulk (IvM Bulk) opgeleverd. IvM Bulk is een voorziening waarmee analisten van inspecterende diensten digitale gegevens kunnen opvragen van meerdere inspectieobjecten. Deze gegevens kunnen vervolgens met behulp van een rapportage tool worden bewerkt en geanalyseerd.

De Kamer vraagt de regering om de extra inspectiekosten voor notoire overtreders van milieuregels niet langer te laten betalen door de overheid (in de praktijk vaak provincies). Voortaan moeten die overtreders zelf de extra inspectiekosten dragen zo stemde een overgrote meerderheid afgelopen dinsdag in met een motie van Stientje van Veldhoven (D66). Dezelfde motie van Van Veldhoven vraagt ook om hogere boetes bij herhaaldelijk overtreden van veiligheidsregels.

11-09-2013 'Ketens de baas'
Welke uitgangspunten zijn van belang voor een succesvolle ketensamenwerking? Hoe wordt voorkomen dat individuele organisatiebelangen de horizontale samenwerking blokkeren? Welke rollen en competenties zijn nodig? Wat betekent dit voor bestuurders, managers en medewerkers?  'Ketens de baas' geeft bestuurders antwoord op deze en andere vragen met een op de praktijk gestoelde visie op het inrichten van organisatieoverstijgende samenwerking.

De PIM-producten Digitale Asbestcontrolelijsten en Inspectie Alert Asbest helpen het toezicht te verbeteren. Dat blijkt uit de evaluatie van een pilot waar vier toezichthoudende organisaties dit voorjaar aan hebben meegedaan.

Voor het verbeteren van de milieuhandhaving en - toezicht is het delen van elektronische informatie tussen de verschillende toezicht- en handhavende instanties een belangrijk voorwaarde. Het delen van die gegevens kan in juridisch opzicht een complexe affaire zijn. Daarom heeft het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) het rapport Juridisch kader voorziening Inspectieview Milieu uitgebracht,

In navolging op het succesvolle verloop van de pilots met de geüniformeerde Digitale Asbestcontrolelijsten, gaat het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) deze verbreden naar het toezicht op Vuurwerk. Er worden controlelijsten ontwikkeld voor Opslagen en (later) voor Ontbrandingen.

Op 19 juni heeft de StUF Expertgroep het binnen PIM ontwikkelde sector- model ‘StUF-RIHa' goedgekeurd. Deze uitspraak is een concrete en belangrijke mijlpaal voor professioneler toezicht en handhaving door kwalitatief betere informatie-uitwisseling.

Dat stelt het het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het recent verschenen rapport: "Wissels omzetten.Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw."

Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) heeft op een bijzondere manier informatie gedeeld met de deelnemers aan de Schakeldag 2013.

Donderdag 6 juni ging de PIM-karavaan op pad naar Lelystad, waar de jonge Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreekt (OGFV) is gevestigd. De OGFV heeft een groot verzorgingsgebied. Zo’n 15 gemeenten binnen de provinciën Flevoland en Noord-Holland maken gebruik van de dienst. 

VNO-NCW wil één provinciale toezichthouder voor de vierhonderd meest risicovolle bedrijven. Die hebben nu vaak te maken met verschillende toezichthouders, wat leidt tot tegenstrijdige voorschriften en extra lasten voor de bedrijven en de overheid. Dat schrijft de ondernemingsorganisatie in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Het was een voor dit voorjaar gebruikelijke kille en miezerige dag in Overijssel. Maar binnen in het gemeentehuis van Olst-Wijhe was het warm. Zo'n 20 deelnemers uit alle geledingen van de Overijsselse omgevingsdiensten Twente en IJsselland waren aanwezig.

De nieuwe CCV-uitgave 'Programmatisch Handhaven in de context van de RUD, gids voor samenwerkende partners Regionale Uitvoeringsdiensten' is bedoeld voor mensen die vanuit de RUD en vanuit de ketenpartners samenwerken aan een gezamenlijk en gedragen handhavingsprogramma.

PIM maakt en implementeert hulpmiddelen voor een versterking van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen milieuhandhavende organisaties. Wat PIM ontwikkelt voor milieu kan en moet uiteindelijk ook uitgebreid worden naar het hele omgevingsrecht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 mei 2012 het Meerjarenplan 2013 – 2017 gepubliceerd. Het uitgangspunt voor de ILT bij haar toezicht is ‘vertrouwen, tenzij'. De inspectie wil de komende jaren in toenemende mate convenanten afsluiten met bedrijven die goed presteren en het toezicht meer risicogestuurd maken.

Dinsdag 14 mei werden ict-leveranciers door PIM ‘bijgepraat’ over de ontwikkelingen binnen het programma. Leverancier spelen een belangrijke rol bij de implementatie van deze producten. Zij ondersteunen veelal de ketenpartners bij de aansluiting op deze producten. Daarom vindt PIM het belangrijk dat de leveranciers goed op de hoogte zijn en wil zij graag met hen het gesprek aangaan.

Ruim 120 professionals uit het domein Toezicht en Handhaving waren naar de PIM Netwerkdag #2 op 23 april in de Jaarbeurs gekomen. Ging het in de vorige bijeenkomst nog over het ‘wat’, deze keer ging het vooral over het ‘hoe en wanneer’. 

Op de PIM Netwerkbijeenkomst #2 van 23 april is de PIM website ‘live’ gegaan. Het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) gaat onder andere over het delen van informatie en kennis. Dat is ook wat we met deze site beogen.

Sinds begin maart 2013 werken de toezichthouders van drie pilot-organisaties - Milieudienst IJmond, Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland - met digitale asbestcontrolelijsten. En met succes.

Op dinsdag 23 april a.s. organiseert Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) wederom de PIM Netwerkdag.

Na Gouda kwam op 7 maart ‘PIM komt naar u toe' langs bij Omgevingsdienst Brabant Noord, te Cuijk. De medewerkers toezicht en handhaving en medewerkers I&A waren zeer nieuws- en leergierig.

Dinsdag 26 februari ging de ‘PIM komt naar u toe'toer naar Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). We werden ontvangen door André Mutter, de directeur van de omgevingsdienst.

Recent heeft Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) de voorziening Inspectieview Milieu (IvM) opgeleverd. IvM maakt het mogelijk om via een beveiligde website informatie op te vragen over één inspectie-object.

Op dinsdag 5 februari 2013 ging de ‘PIM komt naar u toe' - toer langs bij de RUD Limburg-Noord op het schitterende gemeentehuis van Venray. Daar werden we ontvangen door Rob Juurlink, kwartiermaker binnen het coördinatiecentrum.

PIM heeft een handzaam document 'Veel gestelde juridische vragen' over de juridische aspecten rond informatie-uitwisseling in de milieuhandhaving opgesteld.

PIM heeft het document ‘De meest gestelde vragen over Inspectieview Milieu' geactualiseerd.
Het vernieuwde document vervangt de brochure ‘De meest gestelde vragen over Inspectieview (IvM).'

PIM heeft het Referentie Informatiemodel Handhaving Milieu 0.9 ontwikkeld. Met dit model kunnen organisaties in de toezicht- en handhavingsketen hun informatie delen én wordt de kwaliteit van de informatie verbeterd.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving(PIM) heeft in nauwe samenwerking met het ILT-project Versterking Ketensamenwerking Asbest (VKA) de Inspectie Alert Asbest ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee inspecteurs weten waar bedrijven met een verhoogd risicoprofiel in de komende week asbestsaneringen zullen uitvoeren.

Programma Inspectieview Milieu (PIM) en het ILT-project Versterking Ketensamenwerking Asbest (VKA) werken samen aan het verbeteren van het asbesttoezicht. Eén van de instrumenten die zij hebben ontwikkeld zijn de specificaties voor gestandaardiseerde controlelijsten asbesttoezicht. Leveranciers kunnen op basis van deze specificaties webformulieren bouwen voor asbestcontrolelijsten.

Het doel van het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) is het ontwikkelen en implementeren van een landelijk informatie-uitwisselingsysteem. waarmee handhavende instanties elektronisch informatie kunnen delen.

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS