Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Toezicht op asbest wordt verbeterd door automatisering

05-09-2013

De PIM-producten Digitale Asbestcontrolelijsten en Inspectie Alert Asbest helpen het toezicht te verbeteren. Dat blijkt uit de evaluatie van een pilot waar vier toezichthoudende organisaties dit voorjaar aan hebben meegedaan.

Milieudienst IJmond, Milieudienst West-Friesland, Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland concludeerden dat met de door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) ontwikkelde producten het werk efficiŽnter, gemakkelijker en gerichter is uit te voeren.

Eenduidig
Momenteel worden de asbestcontrolelijsten door de inspecteur nog vaak met de hand ingevuld. Door de asbestcontrolelijsten te uniformeren en als digitaal formulier aan te bieden kunnen asbestinventarisatierapporten worden getoetst. Ook wordt het toezicht op sloopmeldingen op een eenduidige en efficiŽnte wijze uitgevoerd. Ook van meerwaarde is dat in de controlelijsten per toetspunt wordt aangegeven welke acties en sancties passend zijn bij de overtreding indien een afwijking wordt geconstateerd. Bestuurlijk kan direct worden opgetreden, de controlelijst gaat als signaal of klacht naar Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), respectievelijk een certificerende instelling.

De vier pilot organisaties hebben dit voorjaar met de Digitale Asbestcontrolelijsten gewerkt. In minder dan een maand tijd werden door ruim 20 gemeenten en zeven Omgevingsdiensten meer dan 250 gedigitaliseerde en gestandaardiseerde formulieren ingevuld. Daarmee zijn de doelstellingen van de pilot namelijk uniformiteit en verhogen van kwaliteit.
 
Inspectie Alert Asbest
Ook de door PIM - in nauwe samenwerking met het ILT-project Versterking Ketensamenwerking Asbest (VKA) - ontwikkelde Inspectie Alert Asbest is door de toezichthoudende organisaties goed ontvangen. Met Inspectie Alert Asbest weten inspecteurs waar bedrijven met een verhoogd risicoprofiel in de komende week asbestsaneringen zullen uitvoeren. Door deze te koppelen aan de verplichte Ďmelding start werkzaamheden' is het mogelijk een wekelijkse alert te doen uitgaan naar toezichthouders. De informatie uit de digitale Asbestcontrolelijsten kan ook gebruikt worden om aan te geven of een bedrijf extra toezicht nodig heeft. Daardoor kan er gerichter toezicht worden uitgevoerd op niet nalevers en krijgen goede nalevers minder toezicht. Hiermee wordt de effectiviteit en efficiency van het toezicht vergroot. Precies de doelstellingen waar PIM voor staat.

Regie
De vier pilot-organisaties Milieudienst IJmond, Milieudienst West-Friesland, Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland zijn erg tevreden over de producten en de samenwerking met andere organisaties. Wel gaven zij in de evaluatie aan dat Inspectie Alert Asbest en de Digitale Asbestcontrolelijsten slechts hulpmiddelen zijn. Voor succes bij gericht toezicht is regie op de samenwerking nodig. Twee van de genoemde organisaties geven hieraan invulling door periodiek een casusoverleg te organiseren. Hierin zijn de Inspectie SZW, Politie en de omgevingsdiensten in de regio bij betrokken. Tijdens dit overleg worden de prioriteiten en passende interventies bepaald. Dit gebeurt nu nog op basis van beschikbare capaciteit maar volgend jaar zal dit op basis van een uitvoeringsprogramma gebeuren. In het uitvoeringsprogramma zijn op basis van risico's de Ďdoelgroepen' benoemd die gericht toezicht nodig hebben. Doel, aanpak en resultaten zijn in het programma opgenomen.

Vervolg
Op basis van de ervaringen uit de pilots werkt PIM aan een verbeterde versie van zowel de Digitale Asbestcontrolelijsten als de Inspectie Alert Asbest. Deze zijn in oktober gereed. Het is dan aan de toezichthoudende organisaties en leveranciers om de aanpak te implementeren in hun eigen processen. Hiermee wordt de aanpak een integraal onderdeel van de bij toezicht samenwerkende organisaties.

Wilt u meedoen?
Dat kan. Neem contact op met Otto Hegeman (ottohegeman@me.com, 06-54904130). Hij kan u alles vertellen over de randvoorwaarden en de voordelen voor uw organisatie .

Zie ook
Op de Landelijke Asbest Praktijkdag 2013 hebben leveranciers hun producten gedemonstreerd. Bekijk hier hun demo:
 
 

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS