Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
< Terug  |  Homepage > Programma > Communicatie > Nieuwsarchief

Wettelijke basis voor Inspectieview Milieu

28-09-2015

De Tweede Kamer heeft op 22 september ingestemd met de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), door het aannemen van het wetsvoorstel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In deze wijziging op de Wabo wordt het oprichten van een landsdekkend systeem van (nu nog 29) omgevingsdiensten geregeld voor de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken van de provincies en gemeenten. Verder wordt in de wet geregeld dat milieuhandhavende instanties hun inspectiegegevens moeten delen. Er wordt dus een wettelijke grondslag voor Inspectieview Milieu in deze wet gelegd. In de eronder hangende AMvB wordt vervolgens gefaseerd geregeld dat aan die verplichting kan worden voldaan door aan te sluiten op Inspectieview Milieu.

De behandeling van het wetsvoorstel was opgeschort om het onderzoek naar het functioneren van de VTH stelsel bij de omgevingsdiensten erbij te kunnen betrekken. Dit onderzoek was nu ook beschikbaar. De Kamer stemde tevens in met een amendement waarin wordt voorgesteld om de tijd tussen de evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria waaraan diensten moeten voldoen) te verkorten van drie naar twee jaar.

Tot slot werd ingestemd met twee moties. Die vragen het kabinet om de ervaringen met deze Wet te betrekken bij de Invoeringswet Omgevingswet. Daarnaast willen ze dat per 1 januari 2018 sprake moet zijn van een uniform (zelfde opzet en kwaliteit) stelsel van omgevingsdiensten. Daarmee wordt onderstreept dat in de wijziging van de Wabo ook wordt geregeld dat de drie huidige netwerk omgevingsdiensten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een Gemeenschappelijke Regeling moeten worden. Dit betekent dat de betrokken medewerkers van gemeenten en provincies in een aparte dienst moeten worden samengebracht en niet meer verspreid bij de gemeenten en provincie blijven.

Meer nieuws
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS