Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Ketensamenwerking > Asbest

Asbest

Het verbeteren van het toezicht op de asbestketen is het eerste thema dat binnen het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) wordt opgepakt. In de zomer van 2011 is PIM daarmee gestart.

Fasen
In de eerste fase is een inventarisatie gemaakt van de informatiebehoeften die de deelnemers in de asbestketen hadden ten aanzien van toezicht en handhaving. De aandacht was daarbij met name uitgegaan naar de eerste twee stappen in de keten:
1. de analyse van beschikbare gegevens om tot een lijst met bedrijven te komen die extra toezicht behoeven en
2. de koppeling van deze ‘aandachtslijst' met de actualiteit.

In de tweede fase van het project asbest (2012) is de samenwerking met de betrokken toezichthouders geďntensiveerd. In een pilot pasten vijf organisaties (Milieudienst IJmond, Milieudienst West-Friesland, DCMR, Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland) risicogestuurd toezicht toe. Dit gebeurde op basis van een gezamenlijk opgestelde sanctie- en interventiestrategie en een inventarisatie van aandachtsbedrijven. Dit laatste was het product van het – speciaal daartoe ingerichte – Landelijk Asbest Analyseteam (LAAT).

De organisaties maakten daarbij gebruik van twee instrumenten die door PIM ontwikkeld zijn:
De toezichtorganisaties concludeerden dat met de door PIM ontwikkelde producten het werk efficiënter, gemakkelijker en gerichter is uit te voeren.

In de derde fase van het project asbest (juni – november 2013) wordt ‘de cirkel' gesloten.
 
 
We richten ons daarbij op: >>de toezichtactiviteiten van de inspecteurs, die met uniforme checklijsten informatie verzamelen voor risicoanalyse als input aan Aandachtslijst, die vervolgens richting geeft aan >> de toezichtactiviteiten van de inspecteurs die met uniforme checklijsten informatie verzamelen voor risicoanalyse als input aan Aandachtslijst, die vervolgens richting geeft aan...... >>

Hoe doen we dat?

In fase 2 is gebleken dat de samenwerking tussen de betrokken toezichthouders van doorslaggevend belang is bij de inzet van PIM instrumenten. Dit geldt voor fase 3 in verhoogde mate omdat de activiteiten zich richten op het borgen van de instrumenten. Dit wordt gedaan door afspraken te maken over gebruik en beheer.

Publicaties

Asbest - Plan van aanpak fase 3 op hoofdlijnen
Protocol informatieuitwisseling asbestverwijdering en asbestinventarisatie
Schakels voor informatiegestuurde handhaving - PIM sluit cirkel met Inspectie Alert okt 2013

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS