Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Inspectieview Milieu

Over Inspectieview Milieu

Inspectieview Milieu is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen. Deze informatie is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de inspectiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. .
 
Voor het delen van gegevensworden per domein twee voorzieningen ingericht:
Voorwaarde voor het functioneren van IvM is dat alle inspectiediensten (bestuurlijk en strafrechtelijk) en gegevensbronnen zich aansluiten op de voorziening.
 
Inspectieview Milieu is in 2012 ontwikkeld in nauw overleg met de omgevingsdiensten DCMR, OZHZ, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Scrum
Inspectieview Milieu, Inspectieview Milieu bulk en de Aansluitvoorziening worden "Agile” (Scrum) gerealiseerd. Dat wil zeggen in een multidisciplinair team wordt in korte sprints van twee `a drie weken gewerkt aan de ontwikkeling van deze producten. Aan het begin van elke sprint wordt een scrumsessie gehouden waarin nieuwe inzichten en tussentijds opgekomen vragen besproken worden. Ook kunnen dan prioriteiten voor de komende periode (opnieuw) vastgesteld worden. In het PIM scrumteam nemen medewerkers van onder andere OZHZ, ILT en DCMR deel.

Video
Over IvM en IvM bulk is een aantal korte filmpjes gemaakt:
Demo Inspectieview Milieu - instructiefilm
 
 
Kristian Maters, Milieudienst IJmond, vertelt waarom Inspectieview Milieu voor hem van toegevoegde waarde kan zijn
 
 
Raymond Stuut, Omgevingsdienst West Holland, vertelt waarom Inspectieview Milieu bulk voor hem van toegevoegde waarde kan zijn
 

Publicaties

Aansluitproces op Inspectieview Milieu januari 2014
Factsheet Inspectieview Milieu - September 2015
Inspectieview Milieu - wat kan ik er mee - 8 oktober 2014
Vage Angsten - Over de juridische risico's van het delen van elkaars gegevens

Actueel
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS