Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Ketensamenwerking > Bodem

Bodem van start

Het verbeteren van het toezicht op de bodemketen is het derde thema dat binnen het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) wordt opgepakt. In het kader daarvan wordt onderzocht op welke wijze de door PIM ontwikkelde instrumenten het toezicht op Bodem kunnen ondersteunen.
Aanpak
In dit project wordt een soortgelijke aanpak gehanteerd als bij de thema’s asbest en vuurwerk. Het project is verdeeld over vijf fasen. 

Fase 1, de verkenning, wordt dit najaar (2013) opgepakt. In deze fase wordt onderzocht welke toezichthouders bij het PIM project betrokken willen worden en onder welke randvoorwaarden zij willen deelnemen.

Fase 2 heeft tot doel om te toetsen of de in het kader van het PIM themaproject Asbest en Vuurwerk ontwikkelde instrumenten en bijbehorende aanpak toepasbaar zijn op het ketentoezicht voor Bodem. Tijdens deze fase zal een procesbeschrijving (op hoofdlijnen) gemaakt worden van het toezicht op bodem, met daarin specifieke aandacht voor de samenwerking tussen toezichthouders. De procesbeschrijving wordt als uitgangspunt genomen voor het uitvoeren van een zogenaamde toepassingstoets. Op basis van de procesbeschrijving kan namelijk bepaald worden op welke momenten in het toezichtproces de informatie-uitwisseling geoptimaliseerd kan worden. Daarbij zal specifiek gekeken worden naar de toepasbaarheid van de PIM instrumenten.

Fases 3, 4 en 5 worden in hier niet nader uitgewerkt omdat de invulling daarvan afhankelijk is van de uitkomst van fase 2 en het naar aanleiding daarvan te nemen besluit.
 
Contact
Als u wilt deelnemen aan het project en/of vragen heeft, neem dan contact op met Berend Timmer 06 – 1830 7819, berend.timmer (at)ictu.nl)

Publicaties

2014-Analyse Keteninformatie Bodemtoezicht
Platform Toezicht Bodembeheer - sept 2013

PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS