Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
Homepage > Juridisch

Over Juridica

Het uitwisselen van gegevens tussen bestuursorganen en toezichthouders wordt hoe langer hoe meer gemeengoed. Het komt op veel terreinen voor en ook in het milieutoezicht is samenwerking bij vergunningverlening, toezicht en handhaving in opmars.  Het gebruiken van elkaars gegevens in het werk mag, maar is wel aan juridische regels gebonden. Die regels maken veel mogelijk, maar wel binnen zekere grenzen of onder bepaalde voorwaarden.
Om verantwoord met die grenzen en voorwaarden om te gaan kent PIM een Juridisch Spoor. Aan dit spoor zijn vanuit het programma twee juristen verbonden. Zij hebben ook zitting in de werkgroep Juridica waaraan ook medewerkers van verschillende inspectiediensten deelnemen. De werkgroep bereidt zaken voor die voor gezamenlijk gebruik bestemd zijn en stemmen deze ook met elkaar af.
De aan het team van PIM verbonden juristen bereiden veel van de discussies en stukken voor. Maar er is vrijwel altijd inbreng vanuit de overige deelnemers. Zij kennen immers de praktijk, weten hoe het werkt. Die combinatie van praktijkervaring en vakjuristen verdiept de resultaten.

Wetsvoorstel VTH

Publicaties

Factsheet - Het juridisch spoor binnen PIM
Informatieprotocol Inspectieview Milieu
Juridisch Kader
Vage Angsten - Over de juridische risico's van het delen van elkaars gegevens
Veel gestelde juridische vragen
Veel gestelde juridische vragen - update maart 2014

Actueel
Externe links
PIM is een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG
RSS